OFERTA

Dział bezpieczeństwa danych

WIERTCONSULTING Sp. z o.o. jest firmą, która od 2015 r. należy do elitarnej grupy przedsiębiorców, którzy uprawnieni są do bezpiecznego przetwarzania informacji chronionych zgodnie z procedurami wynikającymi z aktualnie obowiązującej Ustawy o Ochronie Informacji Niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 roku.

Nasi Kontrahenci mogą bezpiecznie i zgodnie z prawem powierzać nam lub udostępniać wszelką dokumentację i materiały, niezbędne do realizacji danego zadania, którym nadano klauzulę ZASTRZEŻONE.

W strukturze naszej firmy funkcjonuje wyodrębniony pion ochrony informacji niejawnych na czele z pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych, posiadającym poświadczenie bezpieczeństwa do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE. W skład pionu wchodzą również: kierownik kancelarii materiałów niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE oraz administrator systemu teleinformatycznego. Posiadamy niezbędne zaświadczenie z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego potwierdzające, że dokumentacja bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, przetwarzającego informacje niejawne o klauzuli ZASTRZEŻONE, spełnia wymagania przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych.

Cały zespół naszej firmy, zarówno zespół specjalistów, jaki i personel ekonomiczny i techniczny, władający biegle językiem angielskim posiada upoważnienia do dostępu do dokumentów o klauzuli ZASTRZEŻONE oraz aktualne zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Zapewniamy niezbędny standard obsługi zadań oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE dotyczących Zespołu Specjalistów – Branżowych Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego we wszystkich branżach budowlanych i technologicznych:

• branża instalacyjna sanitarna w pełnym zakresie,

• branża instalacyjna elektryczna i elektroenergetyczna a w pełnym zakresie,

• branża drogowa w pełnym zakresie,

• branża konstrukcyjno – budowlana w pełnym zakresie,

• branża kolejowa w pełnym zakresie,

• branża lotniskowa w pełnym zakresie,

• branża wyburzeniowa w pełnym zakresie,

• branża hydrotechniczna - melioracyjna w pełnym zakresie,

• branża technologiczna w pełnym zakresie,

• branża przyrodnicza w pełnym zakresie

• oraz pozostałe branże

Wyróżnienia