Offer

Dział nadzorów wiertniczych

W dziale Nadzoru Wiertniczego dysponujemy wysokokwalifikowanym i doświadczonym zespołem pracowników, którzy posiadają stosowne kwalifikacje i certyfikaty. Odpowiedzialni są między innymi za:

• planowanie, przygotowanie, koordynowanie i nadzorowanie przedsięwzięć związanych z wierceniem otworów wiertniczych i innych prac wiertniczych,

• projektowanie otworów wiertniczych oraz racjonalizację konstrukcji pod kątem produkcyjnym i ekonomicznym,

• ocenę oraz autoryzację projektów wiertniczych dla wierceń rozpoznawczych, poszukiwawczych i produkcyjnych, w tym stanu technicznego odwiertów istniejących,

• opiniowanie uzyskanych materiałów i opracowań z zakresu wiercenia,

• sporządzanie i prowadzenie dokumentacji w obszarze wiertnictwa, w szczególności tworzenie procedur, wniosków, planów oraz dokumentacji w zakresie projektowania, prowadzenia i nadzorowania prac wiertniczych,

• analizę rynku wiertniczego pod kątem dostępności serwisów, narzędzi oraz urządzeń wiertniczych,

• udzielanie konsultacji przy doborze zespołów podwykonawców, definiowanie powierzonego zakresu zadań oraz nadzór nad pracą podwykonawców,

• prowadzenie audytów technicznych w podwykonawczych firmach wiertniczych i serwisowych,

• analizę oraz wdrożenie procedur mających na celu bezpieczne prowadzenie prac wiertniczych,

• nadzór nad prowadzeniem prac wiertniczych pod kątem zgodności z planem ruchu,

• przygotowanie raportów technicznych, procedur i szacunków technicznych,

• kierowanie pracami i monitorowanie czynności związanych z wyposażeniem odwiertów i pomiarów otworowych,

• inspekcje urządzeń wiertniczych i narzędzi,

• opracowanie programu wiercenia,

• współpracę z zespołami zajmującymi się definiowaniem założeń i wypracowaniem koncepcji zarówno zagospodarowania, jak i eksploatacji złóż w zakresie związanym z wiertnictwem

Wyróżnienia